و پیامی در راه by Sohrab Seperhi

Farsi into Spanish and Portuguese

و پیامی در راه

روزی 

خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد. 

در رگ‌ها، نور خواهم ریخت. 

و صدا خواهم درداد: ای سبدهاتان پر خواب!  سیب آوردم، سیب سرخ خورشید. 

خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد. 

زن زیبای جذامی را، گوشواری دیگر خواهم بخشید. 

کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ! 

دوره‌گری خواهم شد، کوچه‌ها را خواهم گشت، جار خواهم زد: 

آی شبنم، شبنم، شبنم. 

رهگذاری خواهد گفت: راستی را، شب تاریکی است، کهکشانی خواهم دادش. 

روی پل دخترکی بی‌پاست، دب‌اکبر را بر گردن او خواهم آویخت. 

هر چه دشنام، از لب‌ها خواهم برچید. 

هر چه دیوار، از جا خواهم برکند. 

رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند! 

ابر را، پاره خواهم کرد. 

من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید، دل‌ها را با عشق، سایه‌ها را با آب، شاخه‌ها را با باد. 

و به ‌هم خواهم پیوست، خواب کودک را با زمزمهزنجره‌ها. 

بادبادک‌ها، به هوا خواهم برد. 

گلدان‌ها، آب خواهم داد. 

خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت. 

مادیانی تشنه، سطل شبنم را خواهد آورد. 

خرِ فرتوتی در راه، من مگس‌هایش را خواهم زد. 

خواهم آمد سر هر دیواری، میخکی خواهم کاشت. 

پای هر پنجره‌ای، شعری خواهم خواند. 

هر کلاغی را، کاجی خواهم داد. 

مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک! 

آشتی خواهم داد. 

آشنا خواهم کرد. 

راه خواهم رفت. 

نور خواهم خورد. 

دوست خواهم داشت. 

Y un mensaje en el camino 

Un día 

vendré, y traeré un mensaje. 

En las venas, esparciré luz. 

Y proclamaré: “¡Oh, ustedes cuyas canastas están llenas de sueño! Traje manzanas, las manzanas rojas del sol”. 

Vendré, le daré al pordiosero una flor de lila. 

A la hermosa mujer leprosa, le regalaré otro arete. 

Al ciego, le diré: “¡Qué vista tiene el jardín!”. 

Me volveré un vendedor ambulante, recorreré las calles y anunciaré: “¡Oh, rocío, rocío, rocío!”. 

Un viandante dirá: “A decir verdad, es una noche oscura”, le voy a dar la Vía Láctea. 

Sobre el puente está parada una muchachita sin piernas, colgaré de su cuello la Osa Mayor. 

Todos los insultos, los expulsaré de los labios. 

Todos los muros, los desraizaré de donde estén. 

A los rateros en las autopistas, les diré: “¡Llegó la caravana, su mercancía es la sonrisa!”. 

A las nubes, las haré pedazos. 

Yo ataré los ojos al sol; al amor, los corazones; las sombras al agua; las ramas al viento. 

Y uniré, con el sueño del infante, el chirriar del grillo. 

Los papalotes, los elevaré al cielo. 

Las macetas, las regaré. 

Vendré, ante caballos, vacas, ante el verde pasto, esparciré caricias. 

A la yegua sedienta, le traeré la cubeta de rocío. 

Al burro decrépito en el camino, yo le ahuyentaré las moscas de la espalda. 

Vendré por encima de todos los muros, sembraré clavo. 

Al pie de todas las ventanas, recitaré un poema. 

A cada cuervo, le daré un pino. 

A la serpiente, le diré: “¡Qué esplendor tiene la rana!”. 

Daré paz, reconciliaré. 

Haré amistades, familiarizaré. 

Recorreré caminos, andaré. 

Devoraré la luz, iluminaré. 

Haré el amor, amaré. 

Translated by Ariel Miller

E uma mensagem no caminho  

Um dia 

Eu vou e vou trazer uma mensagem. 

Nas veias, espalharei luz.  

E proclamarei: “Ó, vocês cujos cestos estão cheios de sonhos! Eu trouxe maçãs, as maçãs vermalhas do sol”. 

Eu vou, vou dar ao mendigo uma flor lilás.  

À linda leprosa, doarei outro brinco.  

Ao cego, direi: “Que vista tem o jardim!”. 

Vou me tornar um vendedor ambulante, andar pelas ruas e anunciar: “Ó, orvalho, orvalho, orvalho!”. 

Um viajante dirá: “Pra falar a verdade, é uma noite escura”, vou te dar a Via Láctea.  

Uma garotinha sem pernas está de pé na ponte, vou pendurar a Ursa Maior no pescoço dela.  

Todos os insultos, vou expulsá-los dos lábios.  

Todos os muros, vou arrancá-los de onde estão.  

Aos ladrões nas estradas, direi: “A caravana chegou, sua mercadoria é o sorriso!”. 

As nuvens, vou despedaçá-las.  

Vou amarrar meus olhos ao sol; o amor, ao coração; as sombras à agua; os ramos ao vento.  

E juntarei, com o sonho da criança, o canto do grilho.  

As pipas, vou levantá-las no céu.  

Os vasos, vou regá-los.  

Eu vou, antes de cavalos, vacas, antes da grama verde, espalharei carícias.  

Para a égua sedenta, vou trazer o balde de orvalho. 

Para o velho burro na estrada, vou afugentar as moscas de suas costas. 

Eu vou por cima de todos os muros, semearei pregos.  

Ao pé de todas as janelas, vou recitar um poema.  

A cada corvo, vou dar um pinheiro.  

À serpente, direi: “Que esplendor tem a rã!”.  

Vou dar paz, vou reconciliar.  

Vou fazer amigos, vou conhecer.  

Viajarei por estradas, vou andar. 

Vou devorar a luz, vou iluminar.  

Vou fazer amor, vou amar.  

Translated by Amanda R.A. Barboza

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s